ANUNȚ IMPORTANT

Având în vedere evoluția situaţiei epidemiologice de pe teritoriul României în contextual apariției și răspândirii Coronavirusului COVID-19 şi a Ordinului Prefectului nr. 161 din 11.03.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Instituţiei Prefetului-judeţul Suceava pentru perioada 11-31.03.2020, vă facem cunoscut că, persoanele care doresc apostilarea actelor oficiale administrative în perioada 11 martie – 31 martie 2020 se pot adresa în acest scop Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava / Biroul pentru aplicarea apostilei doar prin corespondenţă cu confirmare de primire, apelând la serviciile unui curierat rapid, cu îndeplinirea strictă a condiţiilor prevăzute în art. 8 din Instrucţiunile MAI nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 8 „Solicitanții pot depune documentele și prin corespondență, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoțit de documentele prevăzute la  6 şi 7.

b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

c) contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transmiterea actului și a apostilei către solicitant sunt suportate de către acesta.

Articolul 6

 (2) Aplicarea apostilei poate fi solicitată de:

a) titularul actului;

b) soțul/soția titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului, inclusiv;

c) altă persoană fizică ce prezintă, după caz, procură autentică sau împuternicire avocațială ori un contract având ca obiect realizarea în numele titularului a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei;

d) o persoană juridică ce a încheiat cu titularul actului, cu soțul/soția titularului actului ori cu o rudă până la gradul II cu titularul actului, cu o altă persoană fizică, ce prezintă procură notarială, un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegație în acest sens;

e) o misiune diplomatică sau un oficiu consular în România al unui stat semnatar al Convenției, dacă aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondență atât a documentelor necesare eliberării apostilei la instituția prefectului competentă, cât și a actelor pentru care s-a eliberat apostila către titularul acestora.

(3) În cazul în care titularul actului este minor, se ia în considerare contractul încheiat cu unul dintre părinți, o rudă până la gradul II inclusiv sau cu tutorele.

(4) În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru un document al unei persoane decedate, fără moștenitori legali sau testamentari cu domiciliul ori reședința în România, solicitantul completează o declarație pe propria răspundere în acest sens.

(5) În cazul în care procura autentică prevăzută la a fost întocmită pe teritoriul unui alt stat, este necesar ca aceasta să fie tradusă în limba română și legalizată.

(6) Personalul din cadrul biroului apostilă poate solicita ca procura notarială să fie apostilată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită.

Articolul 7

(1) În vederea eliberării apostilei, solicitantul are obligația de a prezenta:

a) o cerere, indiferent de numărul actelor aparținând aceluiași titular pentru care se solicită eliberarea apostilei;

b) actul de identitate;

c) certificatul de căsătorie ori actul de divorț sau actul prin care se face dovada schimbării numelui și/sau a prenumelui ori a intervenirii unor modificări în ceea ce privește data nașterii ori o declarație de notorietate autentică, dacă este cazul;

d) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original;

(2) În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru acte aparținând mai multor titulari, solicitantul trebuie să completeze câte o cerere pentru fiecare titular de act.

(3) În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, acesta trebuie să prezinte, după caz, și următoarele:

a) actul de identitate;

b) procura notarială, împuternicirea avocațială sau delegația și contractul de prestări servicii cerute

(4) În lipsa actului de identitate emis de autoritățile române, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de instituții sau autorități publice din statul, altul decât România, în care are domiciliul sau reședința, ori pașaportul, aflate în termen de valabilitate.

Informaţiile suplimentare le puteţi solicita prin e-mail: apostila@prefecturasuceava.ro