Solicitare informații

Persoanele care solicită informaţii de interes public in baza legi 544/2001 vor completa o cerere tip, care se poate depune la camera nr.11 din sediul Palatului administrativ (sediul în care-şi desfăşoară activitatea Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava), poate fi transmisă prin poştă, fax sau prin mijloace electronice. Utilizarea formularului tip de cerere este facultativă şi nu constituie motiv de refuz al accesului la informaţiile de interes public.

Persoane responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:

DIANA-MIHAELA GĂȘPĂREL – Director cancelarie prefect – asigură accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava. Tel: 0230-218001, e-mail: birouldepresa@prefecturasuceava.ro;
LILIANA – MIHAELA NEMŢANU – inspector în cadrul Compartimentului Informare, relaţii publice, secretariat şi aplicarea apostilei, asigură exercitarea atribuţiilor de informare şi relaţii publice cu privire la activitatea aparatului propriu al Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava. Tel: 0230-218019, e-mail: apostila@prefecturasuceava.ro.

Programul pentru depunerea cererilor este de luni-joi între orele 08:00 – 16:00, vineri între orele 08:00 – 13:00.

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.

Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.
Accesul la informaţiile de interes public din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava se face conform Legii 544 din 2001, HOTĂRÂRE nr. 123 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si Ordinul Prefectului nr. 365 din 10.12.2019. Lista cuprinzând documentele de interes public fiind reglementată de Ordinul Prefectului nr. 146 din 05.04.2017.
Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001: