Protecţia datelor cu caracter personal

Scopurile și baza legală a prelucrărilor
În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Instituția Prefectului – județul Suceava are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Instituția Prefectului prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice
 • formulare de acțiuni și reprezentare în instanță.
 • organizare/derulare evenimente
 • îndeplinirea atribuţiilor legale de control și investigare
 • soluționare a plângerilor
 • înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal
 • înregistrarea formularelor de declarare responsabil cu protecția datelor
 • închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Instituția Prefectului – județul Suceava prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții/a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, etc.

Temeiul legal al prelucrării datelor
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Instituția Prefectului – județul Suceava), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Instituția Prefectului – Județul Suceava va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.
Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Instituția Preferctului – Județul Suceava sunt următoarele:

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Instituția Prefectului – județul Suceava este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Instituția Prefectului – județul Suceava sunt următoarele:
Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice

 • nume, prenume,
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

În mod excepțional:

 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Pentru formulare de acțiuni și reprezentare în instanță.

 • nume, prenume
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Pentru organizare/derulare evenimente:

 • nume, prenume,
 • funcție, profesie
 • denumirea angajatorului
 • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Pentru formulare declarare RPD:

 • nume, prenume,
 • funcție
 • denumirea angajatorului
 • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală
 • adresa IP de unde este completat formularul
 • tipul de browser folosit

Pentru soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor:

 • nume, prenume,
 • funcție
 • denumirea angajatorului
 • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:

 • nume, prenume,
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

 • nume, prenume,
 • funcție
 • denumirea angajatorului
 • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Instituției Prefectului – județul Suceava, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal
Instituția Prefectului – județul Suceava prin serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează instituției ori alte persoane vizate) sau din documente publice.
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Instituția Prefectului – județul Suceava) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • alte instituții/autorități centrale și locale în vederea redirecționării conform legii a petițiilor greșit îndreptate;
 • instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță
 • în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului
 • în cadrul activității de investigare/control.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Instituției Prefectului – județul Suceava de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare evenimente, soluționărea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuţiilor legale de control și investigare, soluționare a plângerilor, înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal, precum și înregistrarea formularelor de declarare responsabil cu protecția datelor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din Instituția Prefectului  la adresa: prefsv@prefecturasuceava.ro sau în scris la sediu.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ
Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.
În vederea apărării drepturilor prevăzute de GDPR, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava,  pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia din Strada Olari, nr. 32, Sector 2, Bucureşti, cod poştal 024057, e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.
Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Instituţia Prefectului Judeţul Suceava.
Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

Modele de cereri și plângeri privind protecția datelor cu caracter personal:

 • Cerere pentru exercitarea dreptului de acces la date cu caracter personal, formularul editabil poate fi descărcat de aici;
 • Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție, formularul editabil poate fi descărcat de aici;
 • Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție, formularul editabil poate fi descărcat de aici;
 • Plângere pentru exercitarea dreptului de acces, formularul editabil poate fi descărcat de aici;
 • Plângere pentru exercitarea dreptului de intervenție, formularul editabil poate fi descărcat de aici;
 • Plângere pentru exercitarea dreptului de opoziție, formularul editabil poate fi descărcat de aici;