Protecţia datelor cu caracter personal

GHID pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal  sunt prelucrate în cadrul  Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, ale Instrucţiunilor nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, date în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – (RGPD), INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SUCEAVA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

    Scopurile colectării datelor sunt următoarele:

 1. Apostila;
 2. Comisiile speciale de retrocedare şi Biroul judeţean constituite în baza legilor fondului funciar, a Legii nr. 290/2003 cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 9/1998 republicată şi a Legii nr. 10/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Evidenţă electorală (derivat din atribuţiile ce revin prefectului şi instituţiei prefectului în organizarea şi desfăşurarea alegerilor).
 4. Eviedenţa şi eliberarea paşapoartelor simple;
 5. Înmatricularea vehiculelor şi regim permise conducere.

          Conceptul de protecţie a datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie eficientă.
          Prin date cu caracter personal se înţeleg acele informaţii care pot fi puse direct sau indirect în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi cu titlu de exemplu, numele, prenumele, cod numeric personal, adresa, telefon, imaginea, etc.
          În scopul soluţionării solicitărilor dumneavoastră adresate Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, în calitate de operator de date cu caracter personal  trebuie să furnizaţi datele personale prevăzute în actele normative care reprezintă sediul materiei.
           Refuzul dumneavoastră de a furniza datele personale necesare, conduce la imposibilitatea rezolvării solicitării pe care o adresaţi  Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, în calitate de operator de date cu caracter personal .
          Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Instituţia Prefectului – judeţul Suceava, în calitate de operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, mandatarului (în cazul în care aţi mandat o altă persoană) şi instituţiilor locale sau centrale cu atribuţii în domeniu, la solicitarea acestora. Activitatea
          Legea nr. 677/2001 cu completările şi modificările ulterioare, prevede drepturile specifice ale persoanei în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 • Dreptul la informare – operatorul este obligat să încunoştinţeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
 • Dreptul de acces la date – orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta.
 • Dreptul de intervenţie asupra datelor – orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.
 • Dreptul de opoziţie – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, pe care o puteţi transmite prin poștă la adresa str. Ştefan cel Mare nr.33, Muzeul de Istorie, Suceava, Jud. Suceava, o puteţi de pune personal la secretariatul instituţiei sau transmite prin e-mail la adresa: prefsv@prefecturasuceava.ro.

Instituţia Prefectului Judeţul Suceava, în calitate de operator de date cu caracter personal este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Instituţiei Prefectului judeţul Suceava (RPD) sunt următoarele:

 • e-mail: prefsv@prefecturasuceava. ro .

          Dreptul de a se adresa justiţiei – orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări dedate cu caracter personal, are dreptul de se adresa justiţiei, pentru apărarea drepturilor garantate cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, fără a vi se aduce atingere posibilităţii de a vă adresa cu plângere, autorităţii de supraveghere.
          Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

          Instituţia Prefectului Judeţul Suceava prelucrează date cu caracter personal în scopul:
– aplicarea apostilei , notificat la Autoritatea naţională de supraveghere cu nr. 17344;
– fond funciar , notificat la Autoritatea naţională de supraveghere cu nr. 17346;
– evidenţa electorala, notificat la Autoritatea naţională de supraveghere cu nr. 17345;
– S.P.R.P.C.I.V., notificat la Autoritatea naţională de supraveghere cu nr. 4226;
– S.P.C.E.E.P.S., notificat la Autoritatea naţională de supraveghere cu nr. 4225;

          Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate prin mijloace automate şi/sau manuale, care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.

    Date cu caracter personal: orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

         Operator de date cu caracter personal poate fi orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sau care este astfel desemnat într-un act normativ.

Autoritatea naţională de supraveghere este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în Bucureşti str. Olari, nr.32, Sector 3, autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană fizică sau juridică.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, drepturile ce revin persoanei vizate sunt prevăzute în mod expres:
• dreptul la informare – art.12;
• dreptul de acces la date – art.13;
• dreptul de intervenţie asupra datelor – art.14;
• dreptul de opoziţie – art.15;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – art.17;
• dreptul de a se adresa justiţiei – art.18.

          Informarea persoanei vizate este reglementată prin art.12 din Legea nr. 677/2001.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

 • identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.

Dreptul de acces la date este prevăzut în art.13 din Legea nr. 677/2001.
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

 • informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 • informaţii privind existenta dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea nr.677/2001, de a înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P., precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de intervenţie asupra datelor este reglementat prin art.14 din Legea nr. 677/2001.
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 • notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de opoziţie este prevăzut la art.15  din Legea nr. 677/2001.
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului său al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale este reglementat prin art.17 din Legea nr.677/2001.
Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

 • retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus.

Dreptul de a se adresa justiţiei este prevăzut la art.18 din Legea  nr. 677/2001.
Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr.677/2001, care le-au fost încălcate.

            Atenţie: excepţiile privind exercitarea dreptului de informare, dreptului de acces la date, dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie sunt prevăzute la art.16 din Legea nr.677/2001 şi vizează limitarea exerciţiului acestor drepturi în cazul prelucrărilor şi transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal dacă prin aplicarea dispoziţiilor care reglementează modul de exercitare a drepturilor de referinţă este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţii publice.

            Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr.677/2001, referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava puteţi transmite o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la adresa str. Ştefan cel Mare nr.36, Suceava, Jud. Suceava sau o puteţi de pune personal la secretariatul instituţiei, biroul nr. 8.

            Instituţia Prefectului Judeţul Suceava, în calitate de operator de date cu caracter personal este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

            În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava,  pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia din Strada Olari, nr. 32, Sector 2, Bucureşti, cod poştal 024057, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro.
Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.
            Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Instituţia Prefectului Judeţul Suceava.
Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro